ระบบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบ ไฟล์ประกาศ ใบขอดูคะแนน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) และโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ไฟล์ประกาศ กำหนดการรายงานตัว